Lời dạy của Bác và chiến lược giáo dục hiện nay

Cách đây 65 năm (1948), 55 năm (1958), 45 năm (1968), Bác Hồ đã có thư và lời dạy cho ngành giáo dục mà tổng hợp ý tưởng có thể coi là căn cứ cho triển khai chiến lược giáo dục trong công cuộc đổi mới hôm nay.

 

Năm 1948: phối hợp hành động giữa các nhà trường và trung tâm giáo dục cộng đồng

Trong thư gửi Hội nghị GD toàn quốc họp từ ngày 10 -15/7/1948 tại Việt Bắc, Bác Hồ viết: “Nhân dịp Hội nghị GD toàn quốc họp, tôi có lời thân ái chào thăm các đại biểu. Về vấn đề GD, tôi có mấy ý kiến sau đây cống hiến với hội nghị:

Chúng ta cần phải có một nền GD kháng chiến và kiến quốc. Vì vậy chúng ta:

1- Phải sửa đổi triệt để chương trình GD cho hợp với sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc.

2- Muốn như thế, chúng ta phải có sách kháng chiến và kiến quốc cho các trường.

3- Chúng ta phải sửa đổi cách dạy cho hợp với sự đào tạo nhân tài kháng chiến kiến quốc.

4- Chúng ta phải đào tạo cán bộ mới và giúp đỡ cán bộ cũ theo tôn chỉ của kháng chiến và kiến quốc

5- Về bình dân học vụ, nhờ sự hy sinh cố gắng của nam nữ giáo viên, đã có kết quả rất tốt đẹp. Bây giờ, số đông đồng bào đã biết đọc viết thì chúng ta phải có một chương trình để nâng cao thêm trình độ văn hóa phổ thông cho đồng bào.

6- Với sự lãnh đạo của bộ trưởng và sự cố gắng thi đua ái quốc của toàn thể nhân viên GD, tôi chắc hội nghị sẽ có một chương trình hoạt động thiết thực để đi đến thành công. (Toàn tập. Xuất bản năm 2000, tập 5 trang 462)

Bác Hồ với các cháu thiếu nhi vùng cao Việt Bắc (1960) (Ảnh tư liệu)

Cũng trong năm này, nhân quốc khánh 2/9, Bác có thư gửi nam nữ chiến sĩ bình dân học vụ. Trong thư Bác Hồ khuyên ân cần: “...Vùng nào còn sót nạn mù chữ thì các bạn cố gắng thi đua diệt cho hết giặc dốt trong một thời gian mau chóng. Vùng nào đã hết nạn mù chữ, thì các bạn thi đua để tiến lên một bước nữa, bằng cách dạy cho đồng bào

1- Thường thức vệ sinh, để dân bớt đau ốm

2- Thường thức khoa học, để bớt mê tín nhảm

3- Bốn phép tính để làm ăn có ngăn nắp

4- Lịch sử và địa dư nước ta (vắn tắt bằng thơ hoặc ca) để nâng cao lòng yêu nước

5- Đạo đức của công dân, để thành người công dân đúng đắn

Các bạn hãy làm cho được chừng ấy đã, sau đó chúng ta sẽ tiến lên bước cao hơn. Đồng thời các bạn nên giúp việc tuyên truyền và cổ động sao cho cuộc thi đua ái quốc được sôi nổi bền bỉ. Với lòng hăng hái tận tụy của các bạn, tôi chắc các bạn phải thành công. (Toàn tập, tập 5 trang 490)

Có thể coi những điều Bác Hồ căn dặn từ 65 trước đây chính là nhiệm vụ chủ yếu trong sự phối hợp hành động của các nhà trường phổ thông và trung tâm GD cộng đồng tại mỗi địa phương phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Năm 1958: Điểm nhấn về nhà trường lao động

 Ngày 13/9, đến thăm lớp huấn luyện cán bộ cốt cán của ngành GD, tổ chức tại trường bổ túc Công nông trung ương (nay là địa điểm của Học viện quản lý GD), Bác kêu gọi: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây/ Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”.

Lời kêu gọi của Bác là sự gộp bội  tư tưởng chính trị thân dân của hai bậc đại hiền Phương Đông: Quản Trọng (730- 645 TCN) với lý tưởng “thụ nhân” và Mặc Tử (476-390 TCN) với lý tưởng “Lợi vi bản” cho nhân dân.

Đặt vào hoàn cảnh của đất nước trong kỷ nguyên cách mạng Người căn dặn tiếp theo: “Chúng ta phải đào tạo ra những người công dân tốt, cán bộ tốt cho nước nhà. Nhân dân, đảng, Chính phủ giao nhiệm vụ đào tạo thế hệ tương lai cho các cô, các chú. Đó là một trách nhiệm nặng nề nhưng rất vẻ vang. Mong mọi người cố gắng làm tròn nhiệm vụ. (Toàn tập, tập 8, trang 222). 

Ngày cuối cùng cũng của năm này (ngày 31/12) đến thăm trường Chu Văn An, Người xác định nguyên lý phát triển nhà trường Việt Nam. Đó là nhà trường “Học đi với lao động; Lý luận đi với thực hành; Cần cù đi với tiết kiệm”.

Những lời Bác dạy 55 năm trước đây cho thấy: Chỉ có thể tổ chức một nền GD thực hiện được sứ mệnh “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây. Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” đích thực nếu trong lòng nó có nhà trường lao động. Chấn hưng được nhà trường Việt Nam theo nguyên lý phát triển: “Dân chủ - Nhân văn - Lao động” là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay.

 

Những chủ nhân tương lai của đất nước

 

Năm 1968: Giáo Dục phấn đấu đạt những đỉnh cao khoa học

 Trong bức thư cuối cùng gửi ngành GD (viết ngày 16/10/1968), Người xác định: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt. Trên nền tảng GD chính trị và lãnh đạo tư tưởng tốt, phải phấn đấu nâng cao chất lượng văn hóa và chuyên môn nhằm thiết thực giải quyết các vấn đề do cách mạng nước ta đề ra và trong thời gian không xa, đạt những đỉnh cao của khoa học kỹ thuật.

Người lưu ý: “GD là sự nghiệp của quần chúng cần phải phát huy đầy đủ dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng thật tốt, đoàn kết thật chặt chẽ giữa thầy và thầy, giữa thầy và trò, giữa học trò với nhau, giữa cán bộ các cấp, giữa nhà trường và nhân dân để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đó”.

Người yêu cầu các cấp bộ Đảng và chính quyền: “GD nhằm đào tạo những người kế tục sự nghiệp cách mạng to lớn của đảng và nhân dân ta, do đó các ngành các cấp đảng và chính quyền địa phương phải thật sự quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp này, phải chăm sóc nhà trường về mọi mặt, đẩy sự nghiệp GD của ta nên những bước phát triển mới”. (Toàn tập, Tập 12, trang 403, 404)

Cần nói thêm là tháng 5/1968, khi sửa chữa di chúc (Bác viết từ năm 1965), Người bổ sung những lời kêu gọi tha thiết sau đây đến toàn đảng, toàn dân: “Đầu tiên là công việc đối với con người... Sửa đổi chế độ GD cho hợp với hoàn cảnh mới của nhân dân, như phát triển các trường nửa ngày học tập, nửa ngày lao động”.(Toàn tập, tập 12, trang 504, 505).

Cuộc Đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục theo đường lối của Đại hội đảng lần thứ 11 đang được triển khai. Có những ý thức, quan điểm mới được tiếp nhận vào việc thực hiện chiến lược giáo dục 2011 - 2020. Thí dụ đưa việc dạy học từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực.

Việc cập nhật ý tưởng của thời đại là rất cần thiết cho việc phát triển sự nghiệp giáo dục nói chung và khoa học giáo dục nói riêng của đất nước trong động thái đi vào sự hội nhập. Song dù có tiếp cận lý thuyết bằng những ngôn từ hiện đại đến đâu thì trước hết phải quán triệt được lời dạy của Bác.

Xây dựng phát triển nền giáo dục thân dân: Giáo dục của dân, vì dân, do dân... Sửa đổi chế độ giáo dục cho thích hợp với hoàn cảnh mới của đất nước, tổ chức được nhà trường lao động vừa dẫn dắt trí tuệ nhân dân cộng đồng, vừa hòa hợp được trái tim của nhân dân cộng đồng. Đó là minh triết giáo dục Bác Hồ đã nêu ra mà mỗi cán bộ giáo dục trong cuộc đổi mới hôm nay phải gắng sức hiện thực vào cuộc sống.

PGS. Đặng Quốc Bảo

Bài viết liên quan