Bản đồ hành chính Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Bản đồ hành chính Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

    BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (CHÍNH THỨC), DO CỤC ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ VIỆT NAM - BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG PHÁT.

 

Bài viết liên quan