Công khai tự đánh giá CSGD năm học 2016-2017

Tài liệu đính kèm: Tải về

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI

                                                                                        3 CÔNG KHAI - TỰ ĐÁNH GIÁ CSGD THEO THÔNG TƯ 09 CỦA BỘ GD-ĐT                                                                                               CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI- NĂM HỌC 2016-2017

         ( Theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD&ĐT)

      THÔNG BÁO

( Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017 )

 

TT

Nội dung

Chia theo khối lớp

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

I

Điều kiện tuyển sinh

- Tuyển sinh học sinh  địa bàn 4 thôn (1,2,4,ĐăkKrăk) thuộc xã Hoà Bình. Học sinh có độ tuổi ( 6 tuổi ) sinh năm 2010, có giấy khai sinh hợp lệ đã qua chương trình mẫu giáo lớn;   đủ điều kiện vào lớp 1.

- Đối với HS ngoài địa bàn điều kiện tuyển sinh như trên.

- Số lượng tuyển sinh 2 lớp Một

- HS đủ điều kiện lên lớp 2 theo TT 30 của Bộ GD&ĐT.

- HS từ nơi khác  chuyển đến phải có đủ học bạ , giấy khai sinh hợp lệ kèm theo xác nhận của nhà trường tại nơi chuyển đi.

- HS đủ điều kiện lên lớp 3 theo TT 30 của Bộ GD&ĐT.

- HS từ nơi khác  chuyển đến phải có đủ học bạ , giấy khai sinh hợp lệ kèm theo xác nhận của nhà trường tại nơi chuyển đi.

- HS đủ điều kiện lên lớp 4 theo TT 30 của Bộ GD&ĐT.

- HS từ nơi khác  chuyển đến phải có đủ học bạ , giấy khai sinh hợp lệ kèm theo xác nhận của nhà trường tại nơi chuyển đi.

- HS đủ điều kiện lên lớp 5 theo TT 30 của Bộ GD&ĐT.

- HS từ nơi khác  chuyển đến phải có đủ học bạ , giấy khai sinh hợp lệ kèm theo xác nhận của nhà trường tại nơi chuyển đi.

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ

-Thực hiện chương trình giáo dục phố thông; môn Tiếng Việt CNGD. Ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-BGD&ĐT

- Học sinh được học 35 tuần/năm học.

- Tuần học 32 tiết     ( 9 buổi/tuần), trong đó có 22 tiết học chính khoá; 10 tiết tăng cường.

 

- Thực hiện chương trình giáo dục phố thông; Chương trình VNEN. Ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-BGD&ĐT

- Học sinh được học 35 tuần/năm học.

- Tuần học 32 tiết                            ( 9 buổi/tuần), trong đó có 23 tiết học chính khoá; 9 tiết tăng cường.Thực hiện dạy học theo Mô hình trường học mới.

- Thực hiện chương trình giáo dục phố thông; chương trình VNEN. Ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-BGD&ĐT

- Học sinh được học 35 tuần/năm học.

- Tuần học 32 tiết  ( 9 buổi/tuần), trong đó có 23 tiết học chính khoá; 7 tiết tăng cường.Tự chọn Tiếng Anh 2 tiết. Thực hiện dạy học theo Mô hình trường học mới

-Thực hiện chương trình giáo dục phố thông; chương trình VNEN. Ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-BGD&ĐT

- Học sinh được học 35 tuần/năm học.

- Tuần học 32 tiết  ( 9 buổi/tuần), trong đó có 25 tiết học chính khoá; 5 tiết tăng cường  .Tự chọn Tiếng Anh 2 tiết. Thực hiện dạy học theo Mô hình trường học mới

-Thực hiện chương trình giáo dục phố thông; chương trình VNEN. Ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-BGD&ĐT

- Học sinh được học 35 tuần/năm học.

- Tuần học 32 tiết                           ( 9 buổi/tuần), trong đó có 25 tiêt học chính khoá; 5 tiết tăng cường.Tự chọn Tiếng Anh 2 tiết

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.

Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

- Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi ( Hoà Bình 3 cũ ) được thành lập vào tháng 9 năm 1988, đến tháng 7 năm 2004 do yêu cầu chung đổi tên trường nên UBNDThị xã KonTum ( nay thành phố KonTum )  Quyết định đổi tên trường thành Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi ( Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2004 ) .Hoạt động sự nghiệp giáo dục theo quy định của Pháp luật.

- Hội đồng trường được thành lập theo Quyết định số 157/QĐ-PGD&ĐT,ngày 03/11/2014 của Trưởng phòng GD&ĐT thành phố KonTum, về việc kiện toàn Hội đồng trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi – thành phố KonTum..

-  Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường được thành lập theo Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, ( Theo Quyết định số 55/2011/QĐ-BGD&ĐT ngày 22/11/2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo )..

- Mỗi lớp có Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp ( gồm 3 thành viên )

- Toàn trường có Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường ( gồm 5 thành viên )

- Ban đại diện cha mẹ học sinh họp thường kỳ ít nhất 3 lần/năm học.

I/ Nhiệm vụ quyền hạn của Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp :

a) Quyền và nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp ( Căn cứ vào Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh, từ điều 4,5 ).

b) Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh;

c) Chuẩn bị nội dung của các cuộc họp cha mẹ học sinh trong năm học;

d) Tham gia giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém, vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục học tập; giúp đỡ học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật.

e) Tổ chức lấy ý kiến cha mẹ học sinh của lớp về biện pháp quản lý giáo dục học sinh để kiến nghị cụ thể với giáo viên chủ nhiệm lớp, giáo viên bộ môn về biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức, chất lượng dạy học;

g) Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục truyền thống, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao để thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh và được sự thống nhất với giáo viên chủ nhiệm lớp.

h) Thu, Chi kinh phí Ban đại diện cha mẹ học sinh từ nguồn đóng góp, tài trợ, ủng hộ tự nguyện của PHHS theo quy định tại Điều 10 của Điều lệ Ban ĐDCMHS ( theo QĐ 55 của Bộ GD&ĐT ), sau khi được sự thống nhất của toàn thể phụ huynh học sinh lớp.

II/  Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường:

a) Quyền hạn của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường ( Căn cứ vào Điều lệ ban đại diện cha mẹ học sinh, từ điều 6 ).

b) Phối hợp với hiệu trưởng nhà trường tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo Nghị quyết của cuộc họp đầu năm học, thực hiện các hoạt động giáo dục trong từng thời gian do Ban đại diện cha mẹ học sinh trường đề ra;

c) Phối hợp với hiệu trưởng hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách về giáo dục đối với cha mẹ học sinh nhằm nâng cao trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục học sinh;

d) Phối hợp với hiệu trưởng tổ chức giáo dục học sinh có hạnh kiểm chưa tốt, học tập chưa tốt để tiếp tục rèn luyện trong dịp nghỉ hè ở địa phương;

e) Phối hợp với hiệu trưởng giáo dục đạo đức cho học sinh; bồi dưỡng, khuyến khích học sinh giỏi, giúp đỡ học sinh yếu kém; giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật; huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp, vận động học sinh đã bỏ học trở lại tiếp tục đi học; động viên cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường có thành tích  cao trong công tác dạy học và giáo dục học sinh toàn diện.

g) Căn cứ vào các ý kiến chính đáng của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để kiến nghị với hiệu trưởng về những biện pháp cần thiết, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học của trường về quản lý giáo dục và việc học tập của học sinh.

h) Thu, Chi kinh phí Ban đại diện cha mẹ học sinh từ nguồn đóng góp, tài trợ, ủng hộ tự nguyện của PHHS theo quy định tại Điều 10 của Điều lệ Ban ĐDCMHS ( theo QĐ 55 của Bộ GD&ĐT ), sau khi được sự thống nhất của toàn thể phụ huynh học sinh của các lớp.

III/ Trách nhiệm của Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm lớp :

1. Tạo điều kiện và phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, ủng hộ hoạt động của cha mẹ học sinh thực hiện Nghị quyết đầu năm học.

2. Tổ chức cuộc họp định kỳ với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp để tiếp thu ý kiến của Ban đại diện  học sinh về công tác quản lý của nhà trường, công tác giáo dục cũng như các công tác khác để xử lý, điều chỉnh kịp thời nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

3. Nhà trường  phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh trường trong việc tổ chức thực hiện công tác XHHGD cũng như các hoạt động giáo dục, hoạt động phong trào, công tác khen thưởng hàng năm .

IV Nhiệm vụ, quyền của trưởng ban, phó trưởng ban và các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường :

1. Nhiệm vụ và quyền của trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:

a) Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường có các nhiệm vụ sau đây:

- Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục trong phạm vi nhà trường theo nghị quyết của cuộc họp đầu năm học quy định tại Điều 7 của Điều lệ, điều hành việc thực hiện kế hoạch; hướng dẫn việc lập kế hoạch các mặt hoạt động;

- Dự kiến phân công nhiệm vụ cho các phó trưởng ban, các thành viên thường trực để thông qua tại cuộc họp toàn Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;

- Chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường;

- Tập hợp ý kiến của các Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, của cha mẹ học sinh để thống nhất với hiệu trưởng các biện pháp giải quyết.

b) Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường có các quyền sau đây:

- Chủ trì các cuộc họp của Ban đại diện cha mẹ học sinh, phối hợp với nhà trường tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh;

- Định kỳ làm việc với hiệu trưởng về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh; giải quyết kiến nghị của cha mẹ học sinh về hoạt động giáo dục ; phối hợp hiệu trưởng tổ chức hoạt động giáo dục học sinh; tổ chức huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp, vận động học sinh đã bỏ học đến trường ; thực hiện công tác XHHGD cũng   như hoạt động phong trào, công tác khen thưởng hàng năm . 

2. Nhiệm vụ, quyền của các phó trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:

Các phó trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường là người giúp việc trưởng ban, thay mặt trưởng ban phụ trách một số mặt công tác được phân công, chủ trì tổ chức một số hoạt động theo sự phân công của Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.

3. Nhiệm vụ và quyền của các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường:

Các thành viên Ban đại diện cha mẹ học sinh trường có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ do Ban đại diện cha mẹ học sinh trường phân công.

V/ Trách nhiệm của cha mẹ học sinh :

1. Phối hợp với nhà trường trong việc quản lý, giáo dục học sinh và thực hiện 2. Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên bộ môn của lớp để chăm sóc, quản lý, động viên học sinh tích cực, tự giác học tập, rèn luyện đạo đức, tuân thủ quy định của Điều lệ và nội quy nhà trường.

3. Chịu trách nhiệm đối với sai phạm, khuyết điểm của con em mình theo quy định của pháp luật và thực hiện nghị quyết của Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp trong việc phối hợp với nhà trường để chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh.

VI/ Trách nhiệm của tổ chức Đội TNTPHCM:

    Tổ chức Đội TNTPHCM có trách nhiệm tổ chức cho đội viên; nhi đồng hoạt động theo điều lệ Đội phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí lứa tuổi học sinh tiểu hoc, phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường, góp phần giáo dục toàn diện học sinh về  nhân cách, trí tuệ, thể chất của học sinh và  tham gia các hoạt động tập thể và các hoạt động            khác do nhà trường , địa phương tổ chức.

VII/  Yêu cầu thái độ học tập của học sinh:

- Học sinh thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường, qui định của lớp và 5 nhiệm vụ của học sinh tiểu học do Bộ GD&ĐT quy định.

- Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, có thái độ học tập nghiêm túc; tích cực, tự giác hoàn thành các nội dung bài tập theo quy định của chương trình; đi học chuyên cần, đúng giờ; có ý thức giữ gìn sách vở, đồ dùng học tập. Phải biết kính trong, lễ phép với thầy cô giáo, nhân viên và người lớn tuổi; phải biết đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn bè, em nhỏ và người tàn tật, khuyết tật. Luôn có ý thức rèn luyện thân thể, giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động tập thể trong và ngoài giờ lên lớp; có ý thức giữ gìn, bảo vệ tài sản nơi công cộng, tham gia các hoạt động bảo vệ nhà trường; thực hiện tốt trật tự an toàn giao thông, thực hiện tốt  việc xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn, thương tích.

IV

Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...)

 

- Tổng diện tích đất của nhà trường là 6 209 m2 ; có cổng, tường rào xung quanh, trong trường có trồng cây xanh, trước các phòng học đều có sân bê tông cho học sinh chơi ; nhà trường có 10 phòng học ( cấp 4 ), tổ chức dạy 11 / 11 lớp đều học 2 buổi/ngày ( 9 buổi/tuần ). Nhà trường có Khu hiệu bộ (cấp 3) mới xây gồm 09 phòng (bàn giao tháng 01/2016)  phục vụ cho CBVC làm việc và thực hiện công tác giáo dục. Hiện nay nhà trường chưa có phòng tổ chức cho học sinh học tự chọn môn vi tính, thiết bị dạy học còn thiếu so với yêu cầu giáo dục.

- Định hướng phấn đấu xây dựng Trường học đạt chuẩn quốc gia ( Mức 1 ) giai đoạn  cuối năm học 2016-2017.

V

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

- Tổ chức Sinh hoạt theo chủ điểm 1 lần/ tháng, thường xuyên tổ chức cho học sinh kể chuyện về tấm gương đạo đức của Bác Hồ trước cờ vào thứ Hai hàng tuần.

- Thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ; phòng chống tai nạn thương tích trong trường học . Tổ chức thi trò chơi dân gian  1 lần/ quí, thi viết chữ đẹp, chăm sóc cây xanh trong khu vực trường.

- Thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoại khoá như : Thi Đố vui để học, Rung chuông vàng, an toàn giao thông, làm báo ảnh, thi giọng hát hay …và tập luyện cờ vua, cờ tướng, điền kinh, đá bóng mi ni để chọn VĐV dự thi các cấp.

VI

Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục

a) Đội ngũ CBGVNV nhà trường : Tổng số 23 người ( gồm : 2 QL, 18 GV, 3 NV ):

+ Trình độ Đại học 17/22 người, Cao đẳng : 5/22 người – Trình độ Trung cấp : 1/22 người.

+ Nhà trường có Chi bộ riêng, gồm 12 đảng viên, tỉ lệ đảng viên 54,5%.

+ Giáo viên đứng lớp 17người/11 lớp, Tỉ lệ giáo viên 1,54 ( dạy học 9 buổi/tuần )

b)  Phương pháp quản lí của cơ sở giáo dục :

- Thực hiện quản lí CBGVNV theo Điều lệ trường tiểu học và Pháp lệnh Cán bộ công chức .

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong mọi hoạt động của nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động dạy và học trong nhà trường cụ thể

-  Đẩy mạnh khâu kiểm tra, tư vấn thúc đẩy GV để đạt kết quả cao nhất.

-  Khoán chất lượng đến từng GV; thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ ; chú trọng đến chất lượng, hiệu quả đào tạo học sinh.

VII

Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được

+ Định hướng phấn đấu trong giáo dục đạo đức, học tập học sinh trong năm học 2016-2017 như sau :

- Hạnh kiểm học sinh : Học sinh các lớp cuối năm xếp loại Thực hiện đầy đủ (Đ ) 100%.

- Học sinh các lớp cuối năm đạt 100% học sinh lên lớp ( trong đó loại hoàn thành Tốt, hoàn thành Xuất sắc ít nhất 70-80% ), Học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học 100%. Kiểm tra môn Toán - Tiếng Việt đạt yêu cầu 100% ( Trong đó điểm Khá, Giỏi ít nhất 70% ).

- Học sinh các lớp được tổ chức khám sức khoẻ định kỳ 2 lần/năm, sức khỏe đảm bảo học tập đạt 100%.

 

                                                                  KonTum, ngày 20  tháng 8 năm 2016.

                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

Bài viết liên quan