Thời khóa biểu năm học 2016-2017

Tài liệu đính kèm: Tải về
               
THỜI KHÓA BIỂU, NĂM HỌC 2016-2017 LỚP 1    
 Áp dụng từ ngày 5 / 9 / 2016    
Thứ Buổi Tiết Lớp 1a
GVCN: Thảo
Lớp 1b
GVCN: Bình
     
Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV)
Thứ 2 Sáng 1 Chào cờ Chào cờ HĐTT HĐTT HĐTT
2 Tiếng việt ( Thảo ) Tiếng việt ( Bình )      
3 Tiếng việt ( Thảo ) Tiếng việt ( Bình )      
4 Toán ( Thảo ) Toán ( Bình )      
Chiều 1 Thủ công ( Lan ) Mĩ thuật ( Đạt)      
2 Tiếng việt ( Lan) Tiếng việt ( Bình )      
3 Tiếng việt ( Lan) Tiếng việt ( Bình )      
Thứ 3 Sáng 1 Tiếng việt ( Lan ) Tiếng việt ( Bình )      
2 Toán  ( Lan) Tiếng việt ( Bình )      
3 Mĩ thuật ( Đạt ) Tiếng việt ( Lan )      
4 Tiếng việt ( Thảo ) Toán ( Bình )      
Chiều 1 Toán ( Thảo ) Đạo đức ( Lan )      
2 Tiếng việt ( Thảo ) Thủ công ( Lan)      
3 Tiếng việt ( Thảo ) Tiếng việt  ( Lan)      
Thứ 4 Sáng 1 Thể dục ( Lan) Toán ( Bình )      
2 Tiếng việt ( Thảo ) Thể dục ( Lan )      
3 Tiếng việt ( Thảo ) Tiếng việt ( Bình )      
4 Toán ( Thảo ) Tiếng việt ( Bình )      
Chiều 1 Tiếng việt ( Lan ) Tiếng việt ( Bình )      
2 Tiếng việt  ( Lan ) Tiếng việt ( Bình )      
3 Đạo đức ( Lan ) Toán ( Bình )      
Thứ 5 Sáng 1 Tiếng việt ( Thảo ) Tiếng việt ( Bình )      
2 TN&XH ( Cúc) Tiếng việt ( Bình )      
3 Tiếng việt ( Thảo ) TN&XH ( Cúc)      
4 Toán ( Thảo ) Toán ( Bình )      
Chiều 1 Âm nhạc ( Linh) Tiếng việt  ( Lan)      
2 Tiếng việt ( Lan ) Âm nhạc ( Linh)      
3 Tiếng việt ( Thảo ) Tiếng việt ( Lan )      
Thứ 6 Sáng 1 Tiếng việt ( Lan ) Tiếng việt ( Bình )      
2 Tiếng việt ( Thảo ) Tiếng việt  ( Lan)      
3 Toán ( Thảo ) Toán ( Bình )      
4 Tiếng việt ( Thảo ) Tiếng việt ( Bình )      
5 HĐTT HĐTT      
Chiều 1          
2          
3          
                   T.số tiết dạy/tuần     31 31      
               
Tổng số tiết dạy:    62 tiết      
               
THỜI KHÓA BIỂU, NĂM HỌC 2016-2017 LỚP 2    
 Áp dụng từ ngày 5 / 9 / 2016    
Thứ Buổi Tiết Lớp 2a
GVCN:Hạnh
Lớp 2b
GVCN: Ngọc
     
Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV)
Thứ 2 Sáng 1  Chào cờ   Chào cờ  HĐTT HĐTT HĐTT
2  Tiếng việt ( Hạnh )   Tiếng việt ( Ngọc )       
3  Tiếng việt ( Hạnh )   Tiếng việt ( Ngọc )       
4  Toán ( Hạnh )   Toán ( Ngọc )       
Chiều 1  Đạo đức ( N Thảo)   Tiếng việt ( Ngọc )       
2  Thủ công ( N Thảo )   Mĩ thuật ( Đạt)       
3  TN&XH  ( N Thảo )   Toán ( Ngọc )       
Thứ 3 Sáng 1  Tiếng việt ( Hạnh )   Tiếng việt ( Ngọc )       
2  Thể dục ( N Thảo )   Toán ( Ngọc )       
3  Tiếng việt ( Hạnh )   Tiếng việt ( N Thảo )       
4  Toán ( Hạnh )   Toán ( Lan )       
Chiều 1  Tiếng việt ( Hạnh )   Đạo đức ( N Thảo)       
2  Tiếng việt ( Hạnh )   Thủ công ( N Thảo )       
3  Toán ( Hạnh )   TN&XH  ( N Thảo )       
Thứ 4 Sáng 1  Tiếng việt ( Hạnh )   Thể dục ( N Thảo )       
2  Toán ( Hạnh )   Tiếng việt ( N Thảo )       
3  Tiếng việt ( N Thảo )   Tiếng việt ( Ngọc )       
4  Toán ( Sơn )   Toán ( Ngọc )       
Chiều 1  Tiếng việt ( N Thảo )   Tiếng việt ( Ngọc )       
2  Tiếng việt ( Hạnh )   Toán ( N Thảo )       
3  Toán ( Hạnh )   Âm nhạc ( Linh)       
Thứ 5 Sáng 1  Tiếng việt ( Hạnh )   Tiếng việt ( Ngọc )       
2  Tiếng việt ( Hạnh )   Tiếng việt ( Ngọc )       
3  Toán ( Hạnh )   Toán ( Ngọc )       
4  Tiếng việt ( Hạnh )   Toán ( Ngọc )       
Chiều 1  Toán ( Hạnh )   Tiếng việt ( N Thảo )       
2  Mĩ thuật ( Đạt)   Tiếng việt ( N Thảo )       
3  Âm nhạc ( Linh)   Thể dục ( N Thảo )       
Thứ 6 Sáng 1  Thể dục ( N Thảo )   Tiếng việt ( Ngọc )       
2  Tiếng việt ( Hạnh )   Tiếng việt ( N Thảo )       
3  Toán ( N Thảo )   Toán ( Ngọc )       
4  Tiếng việt ( Hạnh )   Tiếng việt ( N Thảo )       
5 HĐTT HĐTT      
Chiều 1          
2          
3          
                   T.số tiết dạy/tuần     31 31      
               
Tổng số tiết dạy:    62 tiết      
               
THỜI KHÓA BIỂU, NĂM HỌC 2016-2017 LỚP 3    
 Áp dụng từ ngày 5 / 9 / 2016    
Thứ Buổi Tiết Lớp 3a
GVCN: Nhu
Lớp 3b
GVCN: Phương
Lớp 3c
GVCN: Dung
   
Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV)
Thứ 2 Sáng 1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ HĐTT HĐTT
2 Tiếng việt ( Nhu ) Tiếng việt ( Phương ) Tiếng việt ( Dung )    
3 Tiếng việt ( Nhu ) Tiếng việt ( Phương ) Tiếng việt ( Dung )    
4 Toán ( Nhu ) Toán ( Phương ) Toán ( Dung )    
Chiều 1 Tiếng việt ( Nhu ) Đạo đức  ( Cúc ) Tiếng việt ( Dung )    
2 Toán ( Nhu ) TN&XH  ( Cúc ) Tiếng việt ( Tâm )    
3 Mĩ thuật ( Đạt) Thể dục ( Cúc ) Toán ( Dung )    
Thứ 3 Sáng 1 Thể dục ( N Thảo ) Tiếng việt ( Phương ) Toán ( Dung )    
2 Tiếng việt ( Nhu ) Tiếng việt ( Phương ) Mĩ thuật ( Đạt )    
3 Tiếng việt ( Nhu ) Toán ( Phương ) Tiếng việt ( Dung )    
4 Toán ( Nhu ) Toán ( N Thảo ) Tiếng việt ( Dung )    
Chiều 1 Tiếng việt ( Nhu ) Mĩ Thuật ( Đạt ) Đạo đức  ( Cúc )    
2 Tiếng việt ( Nhu ) Tiếng việt ( Phương ) TN&XH  ( Cúc )    
3 Toán ( Nhu ) Toán ( Phương ) Thể dục ( Cúc )    
Thứ 4 Sáng 1 Tiếng việt ( Nhu ) Tiếng việt ( Phương ) Tiếng việt ( Dung )    
2 Tiếng việt ( Nhu ) Tiếng việt ( Phương ) Tiếng việt ( Dung )    
3 Tiếng Anh ( Huy ) Toán ( Phương ) Toán ( Dung )    
4 Toán ( Nhu ) Toán ( N Thảo) Tiếng Anh ( Huy )    
Chiều 1 Đạo đức  ( Cúc ) Tiếng việt ( Phương ) Tiếng việt ( Dung )    
2 TN&XH  ( Cúc ) Tiếng việt ( Tâm ) Tiếng việt ( Dung )    
3 Thể dục ( N Thảo ) Tiếng Anh ( Huy ) Toán ( Dung )    
Thứ 5 Sáng 1 Tiếng việt ( Nhu ) Tiếng việt ( Phương ) Âm nhạc ( Đạt )    
2 Tiếng việt ( Nhu ) Âm nhạc ( Đạt ) Tiếng việt ( Dung )    
3 Âm nhạc ( Đạt ) Toán ( Phương ) Toán ( Dung )    
4 Toán ( Nhu ) Tiếng việt ( Phương ) TN&XH  ( Cúc )    
Chiều 1 Thủ  công ( Đạt ) TN&XH  ( Cúc ) Tiếng việt ( Dung )    
2 Tiếng việt ( Nhu ) Tiếng việt ( Tâm ) Toán ( Dung )    
3 Toán ( Tâm ) Thể dục ( Cúc ) Thủ  công ( Đạt )    
Thứ 6 Sáng 1 TN&XH ( Cúc) Toán ( Phương ) Toán ( Dung )    
2 Tiếng Anh ( Huy ) Thủ  công ( Đạt ) Thể dục ( Cúc )    
3 Toán ( Nhu ) Tiếng việt ( Phương ) Tiếng Anh ( Huy )    
4 Tiếng việt ( Nhu ) Tiếng Anh ( Huy ) Tiếng việt ( Dung )    
5 HĐTT HĐTT HĐTT    
Chiều 1          
2          
3          
                   T.số tiết dạy/tuần     31 31 31    
               
Tổng số tiết dạy:    93 tiết      
               
THỜI KHÓA BIỂU, NĂM HỌC 2016-2017 LỚP 4    
 Áp dụng từ ngày 5 / 9 / 2016    
Thứ Buổi Tiết Lớp 4a
GVCN: Quí
Lớp 4B
GVCN: Bạch Liên
     
Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV)
Thứ 2 Sáng 1 Chào cờ Chào cờ HĐTT HĐTT HĐTT
2 Tiếng Anh ( Huy ) Thể dục ( Đạt )      
3 Tiếng việt ( Quí ) Tiếng việt ( B Liên )      
4 Toán ( Quí ) Toán ( B Liên)      
Chiều 1 Đạo đức  ( Quí ) Âm nhạc ( Linh)      
2 Âm nhạc ( Linh) Tiếng việt ( B Liên )      
3 Tiếng việt ( Quí ) Tiếng việt ( B Liên )      
Thứ 3 Sáng 1 Thể dục ( Đạt ) Khoa học ( Quý )      
2 Khoa học ( Quý ) Tiếng việt ( B Liên )      
3 Tiếng việt ( Quí ) Đạo đức  ( Cúc )      
4 Toán ( Quí ) Toán ( B Liên)      
Chiều 1 Tiếng việt ( Quí ) Tiếng việt ( B Liên )      
2 Mĩ Thuật ( Đạt ) Tiếng việt ( B Liên )      
3 Toán ( Quí ) Toán ( B Liên)      
Thứ 4 Sáng 1 Tiếng Anh ( Huy ) Kĩ thuật ( Quý)      
2 Kĩ thuật ( Quý) Tiếng việt ( B Liên )      
3 Tiếng việt ( Quí ) Tiếng việt ( B Liên )      
4 Toán ( Quí ) Toán ( B Liên)      
Chiều 1 Khoa học ( Quý ) Tiếng Anh ( Huy )      
2 Lịch sử ( Quý ) Mĩ Thuật ( Đạt )      
3 Địa lí ( Quý ) Thể dục ( Đạt )      
Thứ 5 Sáng 1 Tiếng việt ( Quí ) Tiếng việt ( B Liên )      
2 Tiếng việt ( Quí ) Tiếng việt ( Quý )      
3 Toán ( Quí ) Toán ( B Liên)      
4 Tiếng việt ( Quí ) Tiếng việt ( B Liên )      
Chiều 1 Tiếng việt ( Quí ) Khoa học ( Quý )      
2 Tiếng việt ( Quí ) Lịch sử ( Quý )      
3 Toán ( Quí ) Địa lí ( Quý )      
Thứ 6 Sáng 1 Thể dục ( Đạt ) Tiếng Anh ( Huy )      
2 Tiếng việt ( Quí ) Toán ( B Liên)      
3 Toán ( Quí ) Toán ( Sơn )      
4 Tiếng việt ( Quí ) Tiếng việt ( B Liên )      
5 HĐTT HĐTT      
Chiều 1          
2          
3          
                   T.số tiết dạy/tuần     31 31      
               
Tổng số tiết dạy:    62 tiết      
               
THỜI KHÓA BIỂU, NĂM HỌC 2016-2017 LỚP 5    
 Áp dụng từ ngày 5 / 9 / 2016    
Thứ Buổi Tiết Lớp 5a
GVCN: Loan 
Lớp 5b
GVCN: Liên
     
Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV) Môn học/(tên GV)
Thứ 2 Sáng 1 Chào cờ Chào cờ HĐTT HĐTT HĐTT
2 Tiếng việt ( Loan ) Tiếng việt ( Liên )      
3 Tiếng Anh ( Huy ) Toán (  Liên)      
4 Toán (  Loan ) Tiếng Anh ( Huy )      
Chiều 1 Khoa học  ( Quý ) Tiếng việt ( Liên )      
2 Lịch sử ( Quý ) Toán (  Liên)      
3 Địa lí ( Quý ) Âm nhạc ( Linh)      
Thứ 3 Sáng 1 Thể dục ( Cúc ) Tiếng việt ( Liên )      
2 Tiếng việt ( Loan ) Thể dục ( Cúc )      
3 Tiếng việt ( Loan ) Toán (  Liên)      
4 Toán (  Loan ) Đạo đức  ( Cúc )      
Chiều 1 Tiếng việt ( Loan ) Tiếng việt ( Quý )      
2 Toán (  Loan ) Khoa học  ( Quý )      
3 Mĩ Thuật ( Đạt ) Kĩ thuật ( Quý )      
Thứ 4 Sáng 1 Tiếng việt ( Loan ) Tiếng việt ( Liên )      
2 Tiếng Anh ( Huy ) Tiếng việt ( Liên )      
3 Kĩ thuật ( Quý) Toán (  Liên)      
4 Toán (  Loan ) Tiếng việt ( Quý)      
Chiều 1 Tiếng việt ( Loan ) Mĩ Thuật ( Đạt )      
2 Âm nhạc ( Linh) Tiếng Anh ( Huy )      
3 Tiếng việt (  Loan ) Thể dục ( Cúc )      
Thứ 5 Sáng 1 Thể dục ( Cúc ) Tiếng việt ( Liên )      
2 Tiếng việt ( Loan ) Toán (  Liên)      
3 Tiếng việt ( Loan ) Lịch sử ( Quý )      
4 Toán (  Loan ) Địa lí ( Quý )      
Chiều 1 Đạo đức ( Loan ) Tiếng việt ( Liên )      
2 Tiếng việt ( Loan ) Tiếng việt ( Liên )      
3 Toán (  Loan ) Toán (  Liên)      
Thứ 6 Sáng 1 Khoa học  ( Quý ) Tiếng việt ( Liên )      
2 Tiếng việt ( Loan ) Khoa học  ( Quý )      
3 Toán (  Loan ) Toán (  Liên)      
4 Tiếng việt ( Loan ) Tiếng việt ( Liên )      
5 HĐTT HĐTT      
Chiều 1          
2          
3          
                   T.số tiết dạy/tuần     31 31      
               
Tổng số tiết dạy:    62 tiết      
               
               
Tổng tiết dạy 5 khối   341 tiết      
               
               

22 style='height:16.5pt'>                                                                                                                                        

Bài viết liên quan