Phân công chuyên môn năm học 2016-2017

Tài liệu đính kèm: Tải về
UBND TP KON TUM         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Phòng GD&ĐT TP Kon Tum          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 Trường TH Nguyễn Văn Trỗi                        TP. Kon Tum, ngày   5  tháng 9 năm 2016
BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN, THÁNG 9 NĂM 2016
 Áp dụng từ ngày 5 / 9 / 2016
                         
TT Họ và tên GV
 & CBQL
CN lớp Công tác  Số học sinh  Địa điểm dạy Số tiết  Ghi chú
(PM) K.nhiệm TS DT Nữ NDT T.chuẩn thực dạy thừa/
 thiếu
 
A B C D 1 2 2 4 5 6 7 8 9
1 Hoàng Mai Thảo 1A Tổ trưởng 1 31 5 14 2 T.chính 17 17 0 SHCM tổ 1
2 Nguyễn Thị Bình 1B   30 6 13 2 T.chính 20 20 0 SHCM tổ 1
3 Vũ Thị Hồng Hạnh 2A   40 9 19 5 T.chính 20 20 0 SHCM tổ 2
4 Vũ Thị Bích Ngọc 2B Tổ trưởng 2 40 12 17 6 T.chính 17 17 0 SHCM tổ 2
5 Trương Thị Thanh Nhu 3A Văn nghệ 27 4 18 3 T.chính 18 20 -2 SHCM tổ 3
6 Trịnh Thị Mỹ Phương 3B Tổ trưởng  3 27 4 16 3 T.chính 17 17 0 SHCM tổ 3
7 Hồ Thanh Dung 3C Thể dục 28 4 16 3 T.chính 18 20 -2 SHCM tổ 3
8 Nguyễn Thị Quí 4A   38 6 17 2 T.chính 20 20 0 SHCM tổ 4
9 Bạch Thị Liên 4B Tổ trưởng 4 38 7 16 4 T.chính 17 17 0 SHCM tổ 4
10 Đào Thị Kim Loan 5A   26 6 16 4 T.chính 20 20 0 SHCM tổ 5
11 Lê Thị Liên 5B Tổ trưởng 5 26 6 16 4 T.chính 17 17 0 SHCM tổ 5
12 Phạm Quốc Đạt Mĩ thuật Thanh tra         T.chính 21 21 0 SHCM tổ 2
13 Trương Thị Kim Lan PM    T.viện & T.bị         T.chính 19 20 -1 SHCM tổ 1
14 Nguyễn Thị Hồng Phúc             T.chính 23 23 0 Nghỉ Hộ sản
15 Phùng Thị Ngọc Thảo PM           T.chính     0 SHCM tổ 2 (GV hợp đồng) 
16 Trần Thị Kim Cúc PM TKHĐ         T.chính 21 21 0 SHCM tổ 3
17 Nguyễn Thị Ngọc Quý PM Vườn trường         T.chính 21 23 -2 SHCM tổ 5
18 Trần Thị Ngọc Linh TPT, nhạc           T.chính 8 8 0 SHCM tổ 5
19 Nguyễn Trọng Huy Tiếng Anh           T.chính 14 14 0 SHCM tổ 4
20 Phạm Thị Hiền Kế toán CT CĐCS         T.chính     0 SH tổ VP
21 Lê Thành Tâm Phó HT PBT + CTCĐCS         T.chính 4 4 0 SH tổ VP
22 Phạm Ngọc Sơn Hiệu trưởng Bí thư         T.chính 2 2 0  
23 Lê Thị Tư Y tế           T.chính     0 SH tổ VP
24 Nguyễn Hữu Thuận Bảo vệ           T.chính     0  
  Tổng cộng     351 69 178 38   334 341 7  
  NGƯỜI LẬP                 HIỆU TRƯỞNG
                         
      Văn nghệ                  
  Lê Thành Tâm   Thanh tra                  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         

 

Bài viết liên quan